RODO

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

 Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym informuje, że dnia 25 maja 2018r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej „:RODO”, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek zwiększenia poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych w stosunku do obowiązujących do tego dnia przepisów

Niniejszym informuje iż Administratorem Państwa Danych Osobowych związanych z realizacją usługi zajęć jeździeckich jest Wielgosówka Joanna Wielgos ( ul. H. Sienkiewicza 72 05-319 Cegłów Numer NIP  5222923392 Numer REGON 364463867 )

Dane kontaktowe Administratora : j.n.wielgosowie@gmail.com 

 Dane podlegają ochronie i przechowywaniu nie dłużej niż jest to konieczne tj. okres roku kalendarzowego liczonego do dnia rozliczenia roku księgowego tj. do 20 stycznia roku następnego lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Następnie papierowe nośniki danych podlegają niszczeniu z wyłączeniem dokumentów księgowych – zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji współpracy. Osoba, mająca zamiar skorzystania z usługi wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu i wymiarze niezbędnym do wykonania umowy. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i do państw trzecich. Udostępnienie danych może nastąpić jedynie na wniosek klienta w celu zawarcia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej. 

 Przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ), lit b), lit. d), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

 Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 •  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientom SKW Cegłów przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKW CEGŁÓW
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w trosce o zachowanie prawa do prywatności klientów Wielgosówka Joanna Wielgos w niniejszym dokumencie informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez Klientów są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez SKW Cegłów, Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.
3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji współpracy. Osoba, mająca zamiar skorzystania z usługi wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu i wymiarze niezbędnym do wykonania umowy. (Załącznik nr 1 do niniejszej polityki prywatności)
4. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 •  Administrator Danych Osobowych - Wielgosówka Joanna Wielgos
 • SKW Cegłów - Wielgosówka Joanna Wielgos ( ul. H. Sienkiewicza 72 05-319 Cegłów Numer NIP 5222923392 Numer REGON 364463867 )
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która podejmuje współpracę z SKW Cegłów
 • Polityka Prywatności– niniejszy dokument;
 • RODO – przepisy rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dziennik Urzędowy UE L 119 z dnia 4 maja 2016;
 • Zgoda – Oświadczenie o wyrażeniu zgody przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rodo (Załącznik nr 1 do niniejszej polityki prywatności)

II. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. W związku z korzystaniem przez Klienta z usług SKW Cegłów lub kontaktowaniem się osobistym, za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub pocztą e-mail Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług.
2. Dane przetwarzane są w celu:
 • niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
3. Osoby, które dokonują rejestracji usługi (zapisu na konkretny dzień i godzinę), proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji usługi ( imienia oraz pierwszej litery nazwiska). Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Klient może podać dodatkowe dane (nr telefonu) - takie dane można w każdym czasie usunąć.
 • w celu świadczenia usług związanych z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.
 •  RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profil @Wielgosówka prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki
5. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres roku kalendarzowego liczonego do dnia rozliczenia roku księgowego tj. do 20 stycznia roku następnego lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
6. Klientowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.
7. W związku z realizacją usług dane osobowe nie będą ujawniane zewnętrznym podmiotom., za wyjątkiem udostępnienia danych na wniosek klienta w celu zawarcia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.
8. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
9. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail j.n.wielgosowie@gmail.com ; lub pisemnie na adres Wielgosówka Joanna Wielgos ul. H. Sienkiewicza 72 05-319 Cegłów 
 • W świetle obowiązujących przepisów Administrator nie jest zobowiązany wyznaczać Inspektora Ochrony Danych, w szczególności z uwagi na to, że charakter, zakres i cele działalności Administratora na małą skalę nie wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.

Załącznik nr 1
do polityki prywatnościSKW CEGŁÓW

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach realizacji usługi. …….………………………………. 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem